Vihiku vormistamine
Etiketi näidis:
Matemaatika/Eesti keel
Tartu Veeriku Kool
2.b klass
Tiina Tamm
2009/2010 õa

Kui äärejooni pole trükitud, joonitakse vihik hariliku pliiatsiga.
Jooneline vihik  - siseääre laius 1 cm, välisääre laius 2 cm.
Ruuduline vihik - siseääre laius 2 ruutu, välisääre laius 4 ruutu.

Teksti paigutamine

Joonelises vihikus alustatakse esimesel leheküljel  4. vahest, järgnevatel lehekülgedel 1. vahest.
Ruudulises vihikus alustatakse esimesel lehel 8. ruuduvahest. Järgnevatel lehekülgedel jääb ülevalt ja alt tühjaks 2 ruutu.
Pealkirja ja ülesande vahele jääb 1 tühi rida / 2 tühja ruutu.
Eelmise töö ja uue ülesande vahele jääb 2 tühja rida / 3 tühja ruutu.
Üle äärejoone ei tohi kirjutada.
Pealkiri tõstetakse muust tekstist esile, tõmmates joonlauaga värviline joon alla. Kui kasutatakse alapealkirja, kirjutatakse see vahetult pealkirjale järgnevale reale. Pealkirja järele punkti ei panda.
Joonised tehakse hariliku pliiatsiga, vajadusel kasutatakse värvilisi kirjutusvahendeid.
Põhiteksti kirjutamisel kasutab õpilane sinist kirjutusvahendit.
Korrektorit ei soovita. Viga tõmmatakse maha ühe sirge joonega, õige vastus kirjutatakse paranduse kõrvale või kohale.
Kuupäev kirjutatakse pealkirjaga ühele joonele, vihiku välisäärele:
- eesti keeles 12. okt.  ja matemaatikas 12.10.
Esimesele leheküljele kirjutatakse ka aastaarv.